Facility management

Hlavnými zložkami Facility managementu sú:

 • Technická správa budov
 • Revízie a servisy
 • Technická administratíva
  Vlastník budovy, správca budovy je povinný dodržiavať platnú legislatívu SR, EN a STN normy a zabezpečiť odborné prehliadky, odborné skúšky, opakované úradné skúšky, preventívne kontroly, údržbu, predpísaný servis a obsluhu technických zariadení a vyhradených technických zariadení.

Ponúkané služby:

 • Odborné prehliadky, odborné skúšky, servisy vyhradených technických zariadení a technických zariadení:
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
 • Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení tlakových
 • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • Revízie požiarno-technických zariadení v zmysle platnej legislatívy SR
 • Ostatné revízie a servisy, kontroly technických zariadení a iné
 • Odstraňovanie nedostatkov zistených pri revíziach