Energetický management

Energetický management spoločnosti zabezpečuje správne plnenie legislatívnych predpisov. Jednou z úloh je zefektívňovať náklady na energiu a navrhovať opatrenia na zníženie finančných nárokov. Našou snahou je dosiahnuť čo najlepšie výsledky úspor, hospodárnosti budov a nákladovosti.

Ponúkané služby:

 • Poradenstvo v oblasti energetiky v zmysle platnej legislatívy
 • Rozpočítanie (Kalkulácia) nákladov na energie a služby
 • Pripomienkovanie nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke
 • Komunikácia s poskytovateľmi energií a služieb
 • Vedenie bilancií spotrieb energií za príslušný kalendárny rok za objekty z faktúr za dodané energie na príslušný objekt
 • Navrhovanie optimalizácie prevádzky a nákladov zariadenia alebo objektu
 • Riešenie reklamácií v oblasti vyúčtovania energií a služieb
 • Navrhovanie úsporných opatrení v oblasti energetiky
 • Súčinnosť pri nákupe energetických médií a služieb – verejné obstarávanie
 • Kontrola prijatých faktúr na dodávku médií a služieb
 • Spracovanie a podávanie emisných hlásení (životné prostredie) malé a stredné zdroje znečistenia
 • Spracovanie a podávanie štatistických hlásení v oblasti energetiky
 • Nahlasovanie údajov o objektoch do monitorovacieho systému SIEA zročných bilancií v zmysle Zákona č.321/2014 Z.z.
 • Vyhodnocovanie spotrieb energií na mesačnej báze
 • Sprava a evidencia dokumentácie v oblasti energetiky Poradenstvo v oblasti investícií na zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti budov
 • Príprava podkladov pre ISO 50001, 14001
 • Vypracovanie energetického certifikátu
 • Vypracovanie energetického auditu podniku a energetického auditu rozvodov
 • Výmena, ciachovanie určených meradiel