Čistenie vetracieho potrubia

Ventilačný systém inštalovaný v panelových domoch je určený na to, aby odsával a privádzal príslušné množstvo vzduchu z a do určeného priestoru. Vetracie potrubia v panelových domoch sú bez údržby niekedy viac ako 30 rokov. V takomto systéme nie je možné zaručiť úplnú čistotu a zabrániť tak kontaminácii rozvodného systému. Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov naakumulovať až do kritických rozmerov. Práve z tohto dôvodu by mali prevádzkovatelia venovať značnú pozornosť tomuto problému. Týmto problémom je znečistenie ovzdušia v menšom alebo väčšom rozsahu, čo má za následok poškodzovanie zdravia, kvality života a nebezpečenstvo požiaru.

Máme pre Vás riešenie:

  1. Prvým krokom pri údržbe vetracích potrubí je revízia skutočného stavu, zistenie miery znečistenia a návrh opatrení k odstráneniu problémov. Počas čistenia je potrebné dosiahnuť úplné odstránenie vzniknutej nečistoty. Dôležité je brať ohľad na to, aby proces čistenia nerušil prevádzku budovy, jej užívateľov a aby sa istené
    zariadenie počas práce nepoškodilo.
  2. Na dôkladné vyčistenie potrubia sa používa rotačná kefa s pružným hriadeľom, ktorá je zavedená do potrubia zo strechy domu. Pomocou bariérových balónov sa zaistí utesnenie úseku potrubia, tak aby nedošlo k rozptýleniu kontaminantu do iných častí potrubného systému.
  3. Po ukončení čistiacich a dezinfekčných prác sa prekontroluje úroveň vyčistenia pomocou inšpekčnej kamery a opäť sa vyhotoví záznam. Oba tieto záznamy (pred a po čistení) sa dodávajú na DVD objednávateľovi, ako dôkaz seriózneho prístupu našej firmy k čisteniu.
  4. Za predpokladu, že sa účel prevádzkovania budovy nemení t.j. budova ostáva bytovým domom odporúčame 3-ročný cyklus čistenia.