Technický pasport

„Komplexná služba starostlivosti o objekt “

Zjednodušenie plnenia zákonnej povinnosti pre majiteľa a správcu objektu pre komfortnejšie riadenie prevádzkových povinností.

Načo potrebujem Technický pasport?

 • Všetky informácie na jednom mieste – v prípade potreby informovania sa o objekte stačí Vám otvoriť jeden dokument.

Načo slúži Technický pasport?

 • ako ,,návod na použitie“ pre vlastníka objektu
 • na zhodnotenie bezpečnosti prevádzkovania zariadení
 • na komplexné zhodnotenie technického a energetického stavu budovy
 • ako pomôcka pre plnenie legislatívnych povinností

Je Technický pasport schopný naplniť moje očakávania?

 • Výber podľa vašich potrieb
 • Vyskladajte si vlastný technický pasport podľa vašich potrieb a predstáv

Možné variácie technického pasportu

Letná a zimná údržba

Máte dodávateľa na túto službu?
Kto zameral a určil plochy?

Je zameranie podľa skutkového stavu?
Naša spoločnosť Vám zameria a roztriedi plochy podľa typov povrchov pre výkon prác:

 • Kosenie trávy
 • Úprava drevín
 • Odpratávanie snehu

Zmapovanie vnútorných priestorov a povrchov

Máte správne zamerané vnútorné priestory napríklad na maľovanie
a upratovanie?

Naša spoločnosť Vám zameria a roztriedi plochy podľa typov
miestností:

 • sociálne zariadenia
 • kancelárie
 • chodby
 • technické miestnosti
 • sklady a archívy
 • zameriame Vám aj plochy stien

Identifikácia nehnuteľnosti

Získajte základné informácie o nehnuteľnosti na jednom mieste

Spracujeme Vám dostupné informácie o nehnuteľnosti, ako napríklad:

 • Údaje poskytnuté katastrálnym úradom
 • Údaje poskytnuté okresným úrad
 • Spracovaná katastrálna mapa podľa príslušných parciel

Technický popis – Vyhradené technické zariadenia

Spracujeme Vám všetky informácie o VTZ potrebné k servisom, revíziám a podrobný
popis parametrov zariadení. Dôvod spracovania technického popisu zariadení?

 • Vypracované informácie o zariadeniach slúžia ako podklad pri uskutočňovaní
  servisov, revízii, k zoznamu majetku, do verejného obstarávania za účelom
  outsourcingu správy budovy.

Závady na technických zariadeniach

Vypracujeme Vám zoznam závad nachádzajúcich sa na objekte ako aj odporúčania
pre odstránenie nedostatkov.

Odporúčania a nápravné opatrenia v oblasti ENERGETIKY

Pri obhliadke Vám zhodnotíme súčasný stav objektu a navrhneme nápravné opatrenia na zvýšenie hospodárskej efektívnosti.

Popis základnej stavebnej konštrukcie

Charakteristika vnútorných povrchov a stavebnej konštrukcie
(určenie typu, materiálu a povrchu)

 • Schodov
 • Podláh
 • Okien
 • Dvier

Zoznam legislatívnych povinnosti

ktoré má váš objekt plniť.

Fotodokumentácia objektu a zariadení

Fotodokumentácia závad na objekte

Harmonogram na VTZ

V jednom tabuľkovom dokumente všetky potrebné informácie o každom zariadení,
ktoré treba z legislatívnej povinnosti revidovať spolu s intervalmi kedy sa majú
vykonávať.

Harmonogram vypracovávame na vopred dohodnuté obdobie. Štandardne vypracovávame harmonogram klientom na najbližších 5 rokov. Naším cieľom je zjednodušenie, minimalizovanie Vašich úloh na prevádzku budovy / zvýšenie komfortu. Aktuálne informácie o stave a nákladoch na prevádzku budovy.

Príprava, kontrola podkladov správy budov – chcete outsourcing?
náš technický pasport je plnohodnotným podkladom do verejnej súťaže.
Máte outsourcing správy objektov? – preverte si s nami dodávateľa.


*Outsourcing – zabezpečovanie služieb z vonkajších zdrojov

Ahoj svet!

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!